WBF CHINESE BOXERS

Xiaolong Hou
Xiaolong Hou
13/12/1996
CHN50001

Pengfei Liu
Pengfei Liu
23/05/1999
CHN50002

Qinhyao Shan
Qingyao Shan
18/03/1999
CHN50003

Xiazhu He
Xiazhu He
12/10/1998
CHN50004

Fei Du
Fei Du
22/10/1996
CHN50005

Wang Yichen
Yichen Wang
30/01/1993
CHN50006

Yu Shilei
Shilei Yu
12/04/1998
CHN50007

Yang Hailong
Hailong Yang
06/06/1997
CHN50008

Lu Renjing
Renjing Lu
30/06/1996
CHN50009

Yang Yongjun
Yongjun Yang
16/07/1993
CHN50010

Lin Huailong
Huailong Lin
20/08/1999
CHN50011

Wang Lishuang
Lishuang Wang
10/08/1997
CHN50012

Zhu Xiaojie
Xiaojie Zhu
23/02/1992
CHN50013

Rao Weixiao
Weixiao Rao
28/09/1995
CHN50014

Chen Xuecong
Xuecong Chen
26/10/2000
CHN50015

   

View Current WBF Ratings