WBF CHINESE BOXERS

Xiaolong Hou
Xiaolong Hou
13/12/1969
CHN50001

Pengfei Liu
Pengfei Liu
23/05/1999
CHN50002

Qinhyao Shan
Qinhyao Shan
18/03/1999
CHN50003

Xiazhu He
Xiazhu He
12/10/1998
CHN50004

Fei Du
Fei Du
22/10/1996
CHN50005

Wang Yichen
Wang Yichen
30/01/1993
CHN50006

Yu Shilei
Yu Shilei
12/04/1998
CHN50007

Yang Hailong
Yang Hailong
06/06/1997
CHN50008

Lu Renjing
Lu Renjing
30/06/1996
CHN50009

Yang Yongjun
Yang Yongjun
16/07/1993
CHN50010

Lin Huailong
Lin Huailong
20/08/1999
CHN50011

Wang Lishuang
Wang Lishuang
10/08/1997
CHN50012

Zhu Xiaojie
Zhu Xiaojie
23/02/1992
CHN50013

Rao Weixiao
Rao Weixiao
28/09/1995
CHN50014

Chen Xuecong
Chen Xuecong
26/10/2000
CHN50015

   

View Current WBF Ratings